Skip to main content
img
Powered by rSchoolToday
Advertise With Us
Overall Rank   First Name Last Name Time Year Class Place Rank by grade
1   Matt Calem 15:20 2013 SR mp-5 1
2   Sean Grimm 15:21 2016 SR d-1 2
3   Brian Keady 15:22 1985 SR r-14 3
x   Sean Grimm 15:22 2015 JR r-5 1
x   Sean Grimm 15:23 2016 SR r-5 x
x   Matt Calem 15:26 2013 SR r-9 x
x   Matt Calem 15:30 2012 JR r-6 2
x   Matt Calem 15:30 2013 SR d-2 x
4   Kevin Murphy 15:32 2018 SR d-1 4
5 10 Chamberlain Zulauf 15:35 2017 SR d-1 5
6   Sean Basinski 15:36 1989 SR r-12 6
6   Andrew  Waring 15:36 2003 SR r-10 6
x   Sean Grimm 15:36 2015 JR d-1 x
x   Brian Keady 15:37 1985 SR d-4 x
8   Brian Halla 15:38 1982 SR d-2 8
9   Corey Lofton 15:39 2007 SR r-10 9
x   Kevin Murphy 15:40 2018 SR r-2 x
10   David Leib 15:43 1977 SR d-5 10
x   Brian Halla 15:43 1982 SR r-12 x
x 20 Andrew  Waring 15:43 2003 SR MP-8 x
x   Matt Calem 15:43 2012 JR d-1 x
11   Peter Carr 15:44 1984 SR r-25 11
11   Adam Goodman 15:44 1992 SR d-3 11
13   Zach Holden 15:45 2017 SR mp-5 13
x   Andrew  Waring 15:45 2003 SR d-2 x
x   Chamberlain Zulauf 15:45 2017 SR r-2 x
14   William  Adkins 15:46 1986 SO r-24 1
x   Kevin Murphy 15:46 2017 JR r-4 3
15   Robert Lampman 15:47 1977 JR d-6 4
x 30 David Leib 15:47 1977 SR r-13 x
x   Andrew  Waring 15:47 2002 JR r-22 5
16   Ken  Halla 15:48 1981 SR r-20 14
x   Peter Carr 15:48 1984 SR d-8 x
17   Jason Meyer 15:48 1996 SR d-2 14
x   Jason Meyer 15:48 1996 SR r-16 x
18   Wally Mack 15:49 1983 SR mp-11 16
x   Zach Holden 15:49 2016 JR r-10 6
x   Zach Holden 15:49 2017 SR r-6 x
x   Ken  Halla 15:50 1981 SR d-7 x
x 40 William  Adkins 15:50 1988 SR r-9 17
x   Zach Holden 15:50 2016 JR d-2 x
x   Zach Holden 15:51 2017 SR d-3 x
19   Colter Purcell 15:52 2018 FR d-4 1
19   Mark King 15:53 1993 SO d-1 2
19   Patrick Murphy 15:53 2016 SR d-3 18
x   Chamberlain Zulauf 15:53 2016 JR r-13 7
x   William  Adkins 15:54 1986 SO d-5 x
x   Adam Goodman 15:54 1992 SR r-11 x
21   Chris Bennett 15:56 1988 SR r-14 19
x 50 Matt Calem 15:56 2012 JR MP-6 x
x   Sean Grimm 15:56 2015 JR mp-16 x
x   Chris Bennett 15:57 1988 SR d x
x   Kevin Murphy 15:57 2017 JR d-4 x
x   Brian Keady 15:58 1985 SR mp-18 x
x   Sean Basinski 15:58 1989 SR d- x
x   Zach Holden 15:58 2016 JR mp-8 x
x   Robert Lampman 15:59 1978 SR d-13 20
x   Patrick Murphy 15:59 2016 SR r-18 x
x   Chamberlain Zulauf 15:59 2017 SR mp-11 x
x 60 Brian Halla 16:00 1982 SR mp-11 x
x   William  Adkins 16:00 1988 SR d x
22   Gerard Lang 16:00 1993 SR r-21 x
x   Andrew  Waring 16:00 2001 SO r-20 3
x   Chamberlain Zulauf 16:01 2016 JR d-5 x
x   Mark King 16:02 1994 JR d-3 8
23   Ned Waterfall 16:02 1997 JR r-24 8
x   Chamberlain Zulauf 16:02 2015 SO r-16 4
26   Billy Eggers 16:02 2018 SR d-12 21
24   Fritz Schellenberg 16:03 1983 SR mp-17 22
x 70 Mark King 16:03 1994 JR r-30 x
x   Mark King 16:03 1995 SR d-2 22
25   Kenley Sands 16:03 1997 SR d-3 22
25   Tom Inglis 16:03 2009 SR r-20 22
x   Zach  Holden 16:03 2015 SO r-17 5
x   Kevin Murphy 16:03 2017 JR mp-14 x
x   Kevin Murphy 16:03 2018 SR mp-5 x
x   William  Adkins 16:04 1987 JR d-8 10
x   Corey Lofton 16:04 2007 SR d-9 x
x   Corey Lofton 16:06 2007 SR mp-9 x
27 80 Sean Walker 16:07 1982 SO mp-7 6
x   Chris Bennett 16:07 1987 JR d-9 11
27   Fer MacFarlane 16:07 2016 SR r-26 26
29   Robert Burnett 16:08 1980 SR d-11 27
x   Fritz Schellenberg 16:08 1983 SR d-9 x
29   Justin  Sands 16:08 1993 SR r-29 27
x   Matt Calem 16:08 2011 SO r-30 7
x   Sean Walker 16:09 1982 SO r-23 x
31   Ben  Pierce 16:09 1992 SR d-8 29
x   Jason Meyer 16:09 1996 SR mp-17 x
x 90 Kenley Sands 16:09 1997 SR r-30 x
31   Eli Galiano 16:09 2014 JR d-5 12
x   Robert Lampman 16:10 1977 SR r-24 x
x   Wally Mack 16:10 1983 SR d-11 x
33   Justin  Meyer 16:10 1992 SO d-10 8
x   Eli Galiano 16:10 2014 JR r-39 x
x   Chamberlain Zulauf 16:10 2015 SO d-2 x
34   Mike Johnson 16:11 1984 JR MP-27 13
x   Mark King 16:11 1993 SO r-31 x
x   Tom Inglis 16:11 2009 SR d-4 x
x 100 Patrick Murphy 16:11 2015 JR d-3 13
35   Jimmy  Gaughan 16:12 2002 SR r-32 30
x   Patrick Murphy 16:12 2015 JR r-25 x
36   Michael Geary 16:13 1981 SR r-37 31
36   Matt Sollinger 16:13 2008 SO mp-10 9
x   Matt Calem 16:14 2011 SO d-7 x
x   Eli Galiano 16:14 2013 SO r-45 10
x   Michael Geary 16:15 1980 JR d-14 15
x   Sean Grimm 16:15 2014 SO r-44 11
38   Mark Schuler 16:16 1990 SR d-6 32
38 110 Jason Dunkealy 16:16 1992 SR d-12 32
38   Brian Dobosh 16:16 1997 SO d-6 12
x   Zach  Holden 16:16 2015 SO d-5 x
x   Matt Sollinger 16:17 2008 SO d-7 x
x   Sean Grimm 16:17 2014 SO d-8 x
x   Patrick Murphy 16:17 2016 SR mp-12 x
x   Mike Johnson 16:18 1985 SR d-12 34
41   Robert Strean 16:18 1985 SO r-45 13
41   Cameron Smith 16:18 1991 SO r-25 13
x   Mark King 16:18 1993 SO mp x
x 120 Eli Galiano 16:18 2013 SO d-6 x
x   Peter Carr 16:19 1984 SR MP-36 x
x   Fritz Schellenberg 16:20 1983 SR r-40 x
43   Jon Swanson 16:20 1984 JR d 16
43   David Simmons 16:20 1985 JR r-46 16
x   William  Adkins 16:20 1988 SR MP-17 x
x   Chris Bennett 16:22 1988 SR MP-18 x
x   Brian Dobosh 16:22 1996 FR r-45 2
x   Kenley Sands 16:22 1996 JR r-48 18
45   Mike Needham 16:22 2002 SR r-40 35
x 130 Tom Inglis 16:22 2009 SR mp-21 x
45   Joseph Galiano 16:22 2010 SR r-34 35
45   John Rogers 16:22 2016 SR d-11 35
x   Fer MacFarlane 16:22 2016 SR d-12 x
x   Mike Johnson 16:23 1984 JR d x
x   Jon Swanson 16:23 1985 SR d-14 38
48   Joseph Hale 16:23 1985 SR d-15 38
48   Brandon Mink 16:23 1989 SR r-45 38
48   Nathan Waterfall 16:23 1996 SO r-49 15
x   Nathan Waterfall 16:23 1997 JR d-8 x
x 140 Matt Sollinger 16:23 2008 SO r-51 x
x   Billy Eggers 16:02 2018 SR r-27 x
x   Jon Swanson 16:24 1984 JR MP-43 x
x   Mike Johnson 16:24 1985 SR mp-32 x
51   Rob  Strean 16:24 1986 JR d-14 19
x   Adam Goodman 16:24 1994 SO MP-19 16
x   Jason Meyer 16:24 1995 JR d-5 19
x   Kenley Sands 16:24 1996 JR d-9 x
x   Jason Meyer 16:25 1994 SO d-9 17
x   Jon Swanson 16:26 1985 SR mp-36 x
52 150 Ken  Burns 16:26 1990 JR d-8 21
52   Gerard Lang 16:26 1993 SR d-8 41
52   Jackson Schueler 16:26 2014 SR d-10 41
52   Billy Eggers 16:26 2017 JR r-25 21
x   Jason Dunkealy 16:27 1991 JR d-9 23
56   Steve Goode 16:27 1998 SR d 43
57   Andy Toohey 16:29 1981 SR d-13 44
x   Wally Mack 16:29 1982 JR mp-16 24
58   Chris  Werner 16:29 2003 JR d-8 24
58   Conner Castellaw 16:29 2015 SR r-36 44
x 160 Andy Toohey 16:30 1981 SR r-51 x
x   Ken Burns 16:30 1990 JR r-35 x
x   Cameron Smith 16:30 1992 JR r-29 26
x   Justin  Sands 16:30 1993 SR d-11 x
x   Jackson Schueler 16:30 2014 SR r-60 x
x   William  Adkins 16:31 1986 SO mp-45 x
x   Ben  Pierce 16:31 1991 JR d-13 27
x   Ben  Pierce 16:31 1991 JR r-32 x
x   Andrew  Waring 16:31 2001 SO d-5 x
x   Conner Castellaw 16:31 2015 SR d-8 x
x 170 Kevin Murphy 16:31 2016 SO d-16 18
x   Mark Schuler 16:32 1990 SR MP-21 x
60   Josh Winter 16:32 1990 SR MP-22 46
60   Daniel Williamson 16:32 1996 SR r-55 46
x   David Simmons 16:33 1986 SR MP-48 48
62   Josh Winter 16:33 1989 JR r-54 28
x   Justin  Meyer 16:33 1994 SR d-12 x
x   Brian Dobosh 16:33 1997 SO MP-23 x
63   David Webb 16:33 1997 JR d-13 28
63   Joe Robinson 16:33 2010 SR d-9 48
63 180 Connor Tobin 16:33 2010 SR r-50 48
66   Danny Johnson 16:34 1981 JR d-15 30
x   Cameron Smith 16:34 1992 JR d-20 x
66   Payton Sands 16:34 1995 SR d-11 51
x   Mike Needham 16:34 2001 JR R 30
x   Chris  Werner 16:34 2003 JR r-49 x
x   Corey Lofton 16:34 2005 SO d-17 19
66   Eric Tutterow 16:34 2011 SR d-14 51
x   Kevin Murphy 16:34 2015 FR r-47 3
69   Thomas McIntyre 16:34 2018 SR d-22 51
x 190 Colter Purcell 15:52 2018 FR r-38 x
69   Dan  Walker 16:35 1981 SR d-16 54
69   Andy Policelli 16:35 1990 JR d-12 32
69   Mike Davis 16:35 1992 SO d-21 20
x   Mike Needham 16:35 2001 JR r-58 x
x   Connor Tobin 16:35 2010 SR d-11 x
x   Kevin Murphy 16:35 2015 FR d-10 x
72   Garren Goodrich 16:36 1985 SO r-60 21
x   Josh Winter 16:36 1989 JR d? x
x   Ken  Burns 16:36 1991 SR d-14 55
x 200 Jason Dunkealy 16:36 1992 SR MP-25 x
x   David Webb 16:36 1998 SR r-56 55
x   John Rogers 16:36 2016 SR r-51 x
x   Billy Eggers 16:36 2017 JR d-15 x
x   Dan Johnson 16:37 1981 JR r-61 x
73   Mark Feuchter 16:37 1982 SR mp-19 57
73   Peter Kovalik 16:37 1983 SO r-52 22
73   Greg Meyer 16:37 1993 JR r-45 33
x   Mark Schuler 16:37 1989 JR d-15 33
76   Joseph Purdham 16:38 1980 SR d-20 58
x 210 Cameron Smith 16:38 1991 SO d-15 x
x   Justin  Meyer 16:38 1992 SO r-36 x
x   Mike Davis 16:38 1992 SO r-37 x
x   Justin  Meyer 16:38 1994 SR r-53 x
x   Kenley Sands 16:38 1997 SR MP-27 x
76   Steve Goode 16:38 1998 SR r-62 x
x   Andrew  Waring 16:38 2002 JR MP-13 x
76   Thomas McIntyre 16:38 2017 JR d-17 35
x   Sean Walker 16:39 1982 SO MP-28 x
x   Glen Hale 16:39 1985 SR mp-54 x
x 220 Greg Davis 16:39 1988 SR d 59
79   Ben  Pierce 16:39 1992 SR r-39 59
x   Ned Waterfall 16:39 1997 JR MP-28 x
x   Chamberlain Zulauf 16:39 2015 SO mp-38 x
x   Jason Meyer 16:40 1994 SO r-55 x
x   Matt Sollinger 16:40 2009 JR mp-36 36
x   Eli Galiano 16:40 2014 JR mp-39 x
x   Zach Holden 16:40 2015 SO mp-40 x
80   Ross Kolko 16:40 2015 SR KC 61
x   Peter Kovalik 16:41 1983 SO d-15 x
x 230 Mark Schuler 16:41 1989 JR r-61 x
81   Saman Khosravi 16:41 1999 SR D 62
81   Alec Biles 16:41 2015 SR KC 62
81   Gavin Hoffman 16:41 2013 SR d-13 62
x   Kevin Murphy 16:41 2016 SO r-58 x
84   Evan Topoleski 16:41 2018 SR d-24 62
x   Dan Walker 16:43 1981 SR r-64 x
x   Payton Sands 16:43 1993 SO r-52 23
x   Payton Sands 16:43 1995 SR MP-20 x
x   David Webb 16:43 1998 SR d-14 x
x 240 Jimmy  Gaughan 16:43 2001 JR d-8 37
x   Mike Needham 16:43 2002 SR MP-17 x
84   Robert Zuehlke 16:43 2003 SR d-12 66
x   Ross Kolko 16:43 2014 JR d-18 37
88   Omar Ahmed 16:43 2018 SR d-25 66
x   Wally Mack 16:44 1982 JR MP-34 x
85   Mike Grotenhuis 16:44 1983 SR r-55 68
x   Adam Goodman 16:44 1991 JR d-17 39
x   Justin  Meyer 16:44 1993 JR r-53 x
x   Wally Mack 16:45 1982 JR r-42 x
x 250 Greg Davis 16:45 1988 SR r-47 x
x   Saman Khosravi 16:45 1989 SR r-64 x
x   Adam Goodman 16:45 1991 JR r-50 40
x   Ned Waterfall 16:45 1998 SR r-69 69
x   Jimmy  Gaughan 16:45 2001 JR r-70 x
86   Matt Williamson 16:45 2003 SR d-13 69
86   Ian Court 16:45 2012 SR d-16 69
x   Patrick Murphy 16:45 2015 JR mp-47 x
86   Clark Bowden 16:45 2015 JR KC 40
x   Mark Feuchter 16:46 1982 SR r-43 x
x 260 Rob Strean 16:46 1986 JR mp-57 x
89   Charles Heupel 16:46 1989 SO r-64 24
x   Payton Sands 16:46 1994 JR r-59 42
x   Joe Galiano 16:46 2009 JR r-65 42
x   Evan Topoleski 16:46 2018 SR r-43 x
x   Thomas McIntyre 16:46 2018 SR r-44 x
x   Sean Grimm 16:47 2013 FR d-16 4
95 267 Robbie Jenkins 16:47 2018 FR d-30 4